dimecres, 2 de març de 2016

4t #VaAmbTu Conveni Col·lectivitats (1ª Part)


 #VaAmbTu
Informatiu de la Secció Sindical de CCOO de 7iTria

Companyes i companys,

Conveni Col·lectivitats:
En aquest full, us informem d’una part dels permisos retribuïts que podeu gaudir segons el vostre conveni. Creiem que és important que els tingueu presents. La propera setmana, divulgarem la segona part en què hem dividit aquest article.
*Article 34. Llicències:

El treballador/a, sempre que avisi amb la major antelació possible i ho justifiqui de manera adequada, podrà faltar o absentar-se del treball, amb dret a remuneració, durant el temps i per algun dels motius que a continuació s'exposen:

-Per matrimoni del treballador/a o per unió de fet: 15 dies. En aquest últim supòsit el treballador/a haurà d'aportar certificat de convivència expedit per l'ajuntament o organisme competent. Aquesta llicència només es concedirà un cop cada 10 anys.

-3 dies en els casos de naixement de fill/a, per defunció, accident o malaltia greu o hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari de parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un desplaçament, el termini serà de 5 dies.
En els casos de malaltia, accident o hospitalització referenciats en l'apartat anterior, es podrà exercir el gaudi d'aquest permís durant la situació de convalescència del familiar, sempre que es justifiqui tal situació a l'empresa mitjançant part o justificant mèdic.
El gaudir dels dies de permís per hospitalització es podrà efectuar en dies alterns i/o consecutius al fet causant i mentre perduri aquesta situació, sense perdre la relació causa efecte.
El treballador/a ha de preavisar el seu gaudi amb la finalitat que l'empresa pugui organitzar la feina. No obstant això, quan dos o més treballadors/es de la mateixa família i centre de treball, generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, no podran coincidir en els dies de gaudi.
L'absència de l'esmentat preavís comportarà el gaudi d'aquesta llicència des de l'inici del fet causant.


Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:


 Twitter: @ccoo7itria

1 comentari: