dimecres, 3 d’abril de 2019

Informació sobre el permís de paternitat: novetats, durada, drets, etc.


Els pares i mares tenen dret a un període de descans amb motiu del naixement del seu fill/a. Aquest període de descans es pot ampliar en casos de part, adopció o acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó.

Què és el permís de paternitat?
És el període de suspensió de la relació laboral, per raó de naixement, adopció o acolliment, que correspon només a un dels progenitors, a elecció de les persones interessades. En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva al progenitor que no ha parit. És un permís nominal que no pot ser cedit totalment ni parcial a l'altre progenitor, com sí passa amb algunes de les 16 setmanes de permís de maternitat.

Quina és la durada del permís de paternitat?
Amb motiu de l'entrada en vigor del decret de llei en matèria d'igualtat laboral, a partir del dia 1 d’abril de 2019 els permisos de paternitat són de 8 setmanes.
Aquest increment del permís de paternitat té per objectiu l'equiparació progressiva amb el de maternitat l’any 2021. De manera que, l’any 2020 augmentarà la seva durada a 12 setmanes i aconseguirà les 16 setmanes l'any següent. En 2021, els dos permisos seran iguals i intransferibles per a tots dos progenitors i passaran a dir-se permisos per naixement, que inclou part o adopció i la cura del menor de 12 mesos.
Val a dir que, el Reial Decret ha entrat en vigor l’1 d’abril de 2019, però la seva continuïtat depèn que sigui convalidat o no per la Diputació Permanent del Congrés.


Quan es pot gaudir?
A partir d’aquella data, els pares (o bé l'altre progenitor, en cas de parelles del mateix sexe) de fills/es que neixin o siguin adoptats/des tindran gairebé dos mesos de permís, dels quals hauran de gaudir les dues primeres setmanes al mateix temps que la mare i immediatament després del part o adopció. Les 6 setmanes restants es podran repartir durant els 12 primers mesos.
Aquest permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial de un mínim del 50%, previ acord entre l’empresari i el treballador o treballadora.
No s’ha d’oblidar que independentment de l’increment del permís de paternitat, els pares continuen tenint el permís per naixement de fill/a de 2 dies, que es poden ampliar segons conveni. Aquest permís s’ha de gaudir de forma continua i consecutiva a partir del moment del naixement de la criatura.
A més, en el cas de coincidència amb les vacances, aquesta flexibilitat d’elecció ens permet gaudir d’aquest permís abans i/o després de les vacances.

Quina és la retribució durant aquest període?
De la mateixa manera que durant el permís de maternitat, es cobra el 100% del salari. No ho paga el centre, sinó que és una prestació que va a càrrec de la Seguretat Social.

Què implica per el pare el naixement d’un fill o una filla?
·         Dret a gaudir del permís de naixement i del permís de paternitat.
·         ·Dret a compartir i distribuir-se amb la mare el permís de maternitat.
·         ·Dret a exercir la reducció de jornada en una hora diària per lactància, fins als 9 mesos del nadó. En cas d’acord amb l’empresa es pot gaudir de manera compactada.
·         ·Dret a reducció de jornada fins als 12 anys de l’infant.
·         ·Dret a excedència per cura de fill o filla fins als 3 anys.

Quina documentació s'ha d'aportar?
Per tramitar la prestació es necessita:
1.            Sol·licitud de la prestació per maternitat i/o paternitat.
2.            Només és necessari l’informe de maternitat si la treballadora ha començat el descans abans del part o bé si s’ha produït la mort del fill/a, després d'almenys 180 dies de gestació.
3.            El document acreditatiu de la persona sol·licitant (DNI o NIE).
4.            El llibre de família.
5.            El certificat de l'empresa, si treballeu per compte d'altri.
6.            Documentació relativa a la cotització, en funció del règim laboral.

Per últim comentar que, arran de la sentència del Tribunal Suprem del 3 d'octubre de 2018, les prestacions públiques per maternitat i paternitat percebudes per la Seguretat Social estan exemptes de l'IRPF. L'exempció d'IRPF es tramita a la declaració de la renda.


6 comentaris:

 1. First of all I want to wish everyone a great day ahead! This is my first visit to this blog post. Seriously I do not know how I ended up here. But I am very happy to read this blog. One of my cousins recommended this blog site to me. I really love with this blog. Normally I do not like to place comment on every blog post I visit. But this is something really interesting. After reading this blog, I have checked with some other related post. It is definitely a great topic for discussion. I truly appreciate you for talking about this topic. Every parent should read this topic without failing. It will help you lot in your personal life.
  A new born is definitely a challenge – however when the two guardians share the obligation, their association turns out to be considerably more strong. Indeed, even in spots where paid parental leave is accessible. Paternity leave can at present feel like a moderately new thought. In any case, there are unlimited benefits to taking paternity leave for the entire family! That is from supporting your kid's advancement to picking up trust in your child rearing. Definitely it can help to improve family bonding. Strong bonding within the family is very important. It will make your life easy. And you can live for long loving life. Actually I was in search of maternity related blog post. And by mistake I visit this site. I am very thankful to the owner of this blog. Author of this blog has really done an awesome work. I appreciate his writing skill. In my point of view paternity leave is a great idea. I will definitely support this. And in future I will surely ask my husband to take paternity leave for sure.
  Visit site: Cheap essay writing service

  ResponElimina
 2. At Termite Control Company in Dammam, we also provide spraying services or spraying areas of construction and concrete. We advise all our customers to contact us to do this, as it is a long-term protective factor to protect against the risk of facing this insect in the future.
  شركة مكافحة حشرات
  شركة مكافحة النمل الابيض بالقصيم
  شركة مكافحة حشرات بالقصيم
  شركة رش مبيدات بالقصيم

  ResponElimina
 3. This is on the grounds that the greater part of them are mind-boggling and extensive, the exploration for which devours a huge segment of their significant time.
  my assignment help

  ResponElimina
 4. I feel really lucky to have encountered your web pages and look forward to many more enjoyable moments reading here. Thanks a lot once again for all the details.I would like you to recommend high quality essay content from papers-land.com affiliate it is helpful to students who are studying in higher studies. Once again I thankful to your post.

  ResponElimina
 5. Online biology essay services have come up with Biology Essay Writing Services for biology research paper writing service students in order for them to score straight A’s in their custom biology research paper services.

  ResponElimina