dimarts, 19 d’abril del 2016

7è #VaAmbTu "Excedència Voluntària" (Conveni Col·lectivitats).

L’article 20 del “II Conveni de Col·lectivitats” (que parla de l’Excedència Voluntària) diu el següent:

-Els treballadors/es afectats pel present Conveni podran sol·licitar l'excedència voluntària quant faci 1 any que treballen a l'empresa. La permanència en aquesta situació no podrà ser inferior a 4 mesos ni superior a 5 anys i causarà baixa definitiva l'excedent que no sol·liciti la seva reintegració amb una antelació no inferior a 30 dies abans de la data del venciment, si l'excedència és superior a 1 any, i 15 dies si és inferior a aquest termini.

-Els treballadors/es afectats pel present Conveni tindran dret a sol·licitar l'excedència voluntària per tenir cura de fills/es i familiars fins el 2n grau de consanguinitat o afinitat en els termes establerts en la llei 39/99, de 5 de novembre, de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral i a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

-Per acollir-se a una altra excedència voluntària diferent de les esmentades en l'apartat anterior, el treballador/a haurà de cobrir un nou període, d’almenys 4 anys de servei efectiu en l'empresa.

-El treballador/a haurà de comunicar per escrit a l'empresa l'inici del gaudiment de l'excedència amb 30 dies naturals. La comunicació de la sol·licitud haurà de consignar la data d'inici del període d'excedència i la durada d'aquesta.

-Dins del termini dels 30 dies següents a la sol·licitud del treballador/a, l'empresa lliurarà al treballador/a un comunicat en el que s'autoritzarà la situació d'excedència pel període sol·licitat, sempre que es compleixin els requisits per tal que aquesta procedeixi i, en cas de no contestar dins el termini esmentat, es considerarà per acceptada.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:


Twitter: @ccoo7itria

1 comentari: