dilluns, 17 de gener de 2022

Comunicat Prestacions per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

 

 

La prestació del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, podrà mantenir-se fins als 23 anys. Ara era fins als 18 anys.

 

Així doncs, es dona nova redacció a l'article 7 d’aquest Reial Decret, que queda de la següent manera:

 

Article 7. Naixement, durada, suspensió i extinció del dret.

1. Es tindrà dret al subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a partir del mateix dia en què doni inici la reducció de jornada corresponent, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de 3 mesos des de la data en què es va produir aquesta reducció. Transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima de 3 mesos. El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'1 mes, prorrogable per períodes de 2 mesos quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del causant, que s'acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent, responsable de l'assistència mèdica del causant, i, com a màxim, fins que aquest compleixi els 23 anys. Quan la necessitat de cura directa, contínua i permanent del causant, segons s'acrediti en la declaració mèdica emesa a aquest efecte, sigui inferior a 2 mesos, el subsidi es reconeixerà pel període concret que consti en l'informe.

 

2. La percepció del subsidi quedarà en suspens:

-a) En les situacions d'incapacitat temporal, durant els períodes de descans per naixement i cura del menor i en els supòsits de risc durant l'embaràs i de risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu concorri amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral. No obstant això, quan, per motius de salut, la persona que es feia càrrec del causant no pugui atendre-li i es trobi en situació d'incapacitat temporal o en període de descans obligatori per naixement i cura del menor en cas de naixement d'un nou fill, podrà reconèixer-se un nou subsidi per cura de menors a l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora, sempre que la mateixa reuneixi els requisits per a tenir dret al subsidi. Quan el causant contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per a ser beneficiari.

-b) En el supòsit d'alternança en el percebo del subsidi entre les persones progenitores, guardadores o acollidores, a què es refereix l'article 4.5, el percebo del subsidi quedarà en suspens per a la persona progenitora o acollidora que el tingués reconegut, quan s'efectuï el reconeixement d'un nou subsidi a l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora.

 

3. El subsidi s'extingirà:

-a) Per la reincorporació plena al treball o represa total de l'activitat laboral de la persona beneficiària, cessant la reducció de jornada per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, qualsevol que sigui la causa que determini aquest cessament.

-b) Per no existir la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del causant, a causa de la millora del seu estat o a alta mèdica per curació, segons l'informe del facultatiu del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent, responsable de l'assistència sanitària del causant.

-c) Quan una de les persones progenitores, guardadores o acollidores del causant, cònjuge o parella de fet cessi en la seva activitat laboral, sense perjudici que quan aquesta es reprengui es pugui reconèixer un nou subsidi si s'acredita per la persona beneficiària el compliment dels requisit exigits i sempre que el causant continuï requerint la cura directa, contínua i permanent.

-d) Per complir el causant 23 anys.

-e) Per defunció del causant.

-f) Per defunció de la persona beneficiària de la prestació.

 

4. Les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a la corresponent entitat gestora o a la mútua qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o extinció del dret al subsidi.

 

5. En qualsevol moment, la corresponent entitat gestora o la mútua podrà dur a terme les actuacions necessàries per a comprovar que les persones perceptores del subsidi mantenen el compliment dels requisits exigits per al seu reconeixement.3 comentaris:

  1. HACKING OF HIGH-PROFILE ACCOUNTS: HAS TWITTER GIVEN UP TO HACKERS?

    Does this description appear to be an advertisement by an animation tutorial company? It certainly does. But when you are told that this was tweeted from the official Twitter handle of the UP Chief Minister’s Office — the account with more than 40 lakh followers — you are forced to take note of it.

    ResponElimina
  2. Promote dial is one of the best SEO company in India, If you are looking for a SEO service provider and Digital marketing service provider so Promote dial can be a right choice for you for more information please visit our website
    https://www.artstation.com/artwork/KOB42G

    ResponElimina