dijous, 29 d’octubre de 2015

En relació amb els estudis d’organitzacions patronals que apunten a un augment de l’absentisme els darrers anys.


CCOO alerta de que l'absentisme laboral es símptoma de condicions de treball no saludables i que cal intervenir sobre les causes i no sobre les persones.


L'absentisme laboral és un fenomen complex, del qual no hi ha consens social sobre la seva definició. Segons l'OIT és l'absència (justificada o no) d'aquella persona de la qual es pensava que havia de venir a la feina. A partir d'aquesta definició les absències per motius de salut (la incapacitat temporal -comú o professional-, els permisos, hores sindicals, maternitat....) no haurien de contemplar-se com absentisme laboral. Però, malauradament, això no està establert ni generalitzat. Per tant, ens trobem que quan parlem d'absentisme caldria saber què entenem cadascú, ja que en funció d'això s'agafen unes dades o d'altres; generant així estudis, dades i informacions que entre sí són incomparables, i que no ens ajuden a definir quina és la magnitud del fenomen.

Tot i així, durant el procés de crisi econòmica que s'ha acompanyat de reformes laborals i retallades de drets, s'ha aprofitat a fer una volta més al tema de la penalització de les absències laborals (justificades o no justificades) i s'han realitzat canvis normatius en dos sentits:

1.- incorporant com a causa legal d'acomiadament de tipus objectiu si es supera un percentatge en un període de temps determinat, tot i suposar un motiu justificat, legal i de dret aquella absència (baixa laboral, per exemple) (art. 52 Estatut dels Treballadors/es).
2.- modificant l'anomenada llei de mútues, donant noves funcions de control de la incapacitat temporal comú per part de les mútues, tenint el control de les baixes que emet el metge del sistema públic de salut des del primer dia de la baixa i accedint a la informació clínica del treballador/a, amb la finalitat de poder fer propostes d'alta i seguiment del procés d'incapacitat temporal.


Durant els primers anys de crisi va haver un descens en la incidència de la incapacitat temporal, tant comú com professional (accidents de treball i malalties professionals), generant en conseqüència un descens en la declaració de les baixes. Així, durant uns anys, la tendència de la sinistralitat laboral i les baixes comunes ha estat en descens, fins el 2014, en què ha començat un repunt de la declaració afegit a l’augment de l' afiliació a la Seguretat Social; tenint una evolució in crescendo des d'aquest moment fins a l'actualitat; arribant en el cas de la sinistralitat laboral a xifres de danys a la salut a nivell de feia moltíssims anys.

Aquest comportament de les dades, des de CCOO, els situem en un context de por i crisi econòmica que ha accentuat dos fenòmens i comportaments que expliquen el descens de les dades del 2012 al 2014: 
-el subregistre i infradeclaració de danys laborals per part de qui té la obligació de notificar (mútues i empresaris).
-presentisme i por a exercir el dret a anar al metge o acceptar una baixa per por a perdre la feina (per part dels treballadors/es).


El darrer any, quan es parla d'un repunt del mal anomenat absentisme, està lligat també -una part ben important- a l’augment dels accidents de treball i malalties professionals, que tot i que encara hi ha una àmplia majoria que no es registra ha augmentat en un 6,45% en el cas dels accidents de treball amb baixa a Catalunya, en relació al mateix període del any anterior (Font: Observatori d'Empresa i Ocupació, informe 28/09/2015).
En tot aquest escenari, des de CCOO lamentem profundament que, de manera predominant, les organitzacions patronals parlin de com penalitzar encara més a les persones, i en cap cas es plantegi cap acció entorn a les causes de l'absentisme, per tal de trobar les alternatives i propostes d'intervenció. D'aquí que, recentment s'ha presentat un informe on situen com a conclusió i mesures per evitar absències laborals el següent: modificar la normativa, dotar a les mútues de més control sobre les baixes, suprimir l'obligació de pagar a càrrec de l'empresa del quart al quinzè dia de la baixa laboral i augmentar el control empresarial.


...I LA PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ SOBRE LES CAUSES?

Des de CCOO reivindiquem que darrera l'augment de les absències laborals (justificades i les baixes mèdiques en particular) hi ha un origen en les condicions de treball. No només hi ha hagut retallada de salaris i drets, sinó un empitjorament de condicions de treball, precaritzant les relacions laborals i frenant l'actuació preventiva a les empreses, generant així una major exposició a riscos laborals i a danys derivats del treball.

Considerem que si volem intervenir s'ha de fer sobre les causes, sobre l'origen i, per tant, emplacem a les empreses a que:
1.- Elaborin un diagnòstic dels motius i causes del que anomenen absentisme, per tal d'identificar cada supòsit i poder cercar les millors alternatives. Aquest procés s'ha de fer amb consulta, participació i consens de la representació legal a la empresa.
2.- Identifiquin les causes i elaborin programes de millora de condicions de treball.
3.- Es realitzin programes de retorn al treball a les empreses per tal d'afavorir la reincorporació; adaptant transitòriament les condicions de treball per les persones que s'incorporen després d'una baixa mèdica.

També emplacem a l'administració a que:
1.- Millori les prestacions sanitàries i ampliació dels recursos per donar més i millor servei per a la recuperació de la salut del conjunt de les persones.
2.- Controli, amb criteris de garantir drets, la funció de les mútues d'accidents de treball per a la declaració de les contingències professionals. Així com garantir que en el desenvolupament de la funció de seguiment i control de la incapacitat temporal no atemptin contra els drets individuals de les persones que estan malaltes.
3.- Avaluï l'impacte de les modificacions legals i normatives realitzades en matèria de control i competències de les mútues vers a la incapacitat temporal, com a mesura per reduir la seva incidència i valorar la seva eficàcia, i si no ha estat eficaç, que s'eliminin les competències de control de la incapacitat temporal comú a les mútues.
4.- S'orienti i promocioni a les empreses la necessitat de millorar les condicions de treball com a millor i més efectiva forma de reduir les absències laborals justificades.

1 comentari: